Strona internetowa nordcamp.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. OK, akceptuję
ODDYCHALNOŚĆ

ODDYCHALNOŚĆ

odzież posiada body mapping, tzw. mapę ciała czyli strefy wzmożonego oddychania – uwzględniają zróżnicowanie położenia na ciele stref oddawania ciepła i pocenia się.

KILIMANDŻARO - Jedna góra, pięć stref klimatycznych.

KILIMANDŻARO - Jedna góra, pięć stref klimatycznych.

Energiczne szarpnięcie budzi mnie ze snu, wokoło ciemno, tylko snop światła z czołówki każe mi się zorientować że to jeden z naszych przewodników budzi nas na atak szczytowy. Zegarek wskazuje 1 w...

NOWOŚCI

NOWOŚCI

Kominiarka z serii THERMOTECH firmy NORDCAMP znajduje zastosowanie zarówno w sportach zimowych i motocyklowych. Wykonana w technologii bezszwowej (seamless) z dwuwarstwowej dzianiny.

KOLEKCJA ENERGYTECH

KOLEKCJA ENERGYTECH

ENERGYTECH to średniej grubości bielizna do wszechstronnego wykorzystania, idealna na okres jesienno-zimowy wykonana w technologii bezszwowej, dwuwarstwowej o wyjątkowych właściwościach termicznych

Regulamin

REGULAMIN

KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO SPORTOWEZAKUPY.PL

SPIS TREŚCI

 

I.       ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1 Informacje o Sprzedawcy

§2 Towary

§3 Rejestracja w Sklepie

§4 Ochrona danych osobowych

§5 Zgoda na otrzymywanie informacji handlowej

II.    ROZDZIAŁ II. ZAWIERANIE UMÓW KUPNA – SPRZEDAŻY

§6 Zaproszenie do negocjacji

§7 Złożenie zamówień

§8 Przyjecie zamówienia

§9 Cofnięcie zamówienia

III. ROZDZIAŁ III. WYKONANIE UMÓW KUPNA – SPRZEDAŻY

§10 Płatność

§11 Dostawa Towaru

§12 Odbiór przesyłki

IV. ROZDZIAŁ IV. ZWROTY I REKLAMACJE

§13 Prawo odstąpienia od umowy

§14 Wymiana Towaru na nowy

§15 Zwrot Towaru i postępowanie reklamacyjne

§16 Gwarancja

V.    ROZDZIAŁ V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§17 Postanowienia końcowe


 

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1 [Informacje o Sprzedawcy]

1.      Regulamin korzystania ze sklepu internetowego o nazwie Sportowezakupy.pl („Sklep”), znajdującego się pod adresem internetowym Sportowezakupy.pl („Regulamin), określa zasady korzystania ze Sklepu, w tym zawierania umów kupna – sprzedaży.

2.      Sklep prowadzi działalność handlową na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie sprzedaży wysyłkowej Towarów.

3.      Sklep nie prowadzi działalności w zakresie sprzedaży Towarów używanych.

4.      Właścicielem Sklepu („Sprzedawca”) jest: Rafał Lewowski, zam. ul. Obywatelska 106B/91, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą RADO Rafał Lewowski ul Obywatelska 106b/91, zarejestrowana w Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Łódzi, numer wpisu 60533, NIP: 731-145-61-19, REGON: 473184835, Nr rachunku bankowego i nazwa Banku:   

5.      O ile Regulamin nie stanowi inaczej, Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się:

a.      Drogą elektroniczną – przez pocztę elektroniczną na adres e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

W każdym wypadku w dni robocze od godz. 10:00 do godz. 15:00. Przez dni robocze uważa się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Przez godziny roboczy uważa się godziny w dniach roboczych.

6.      O ile Regulamin nie stanowi inaczej, Sprzedawca kontaktuje się z Kupującym w formie elektronicznej, tj. na adres e-mail podany przez Kupującego przy Rejestracji, a jeśli Kupujący dokonał zmiany adresu e-mail i zaktualizował zmianę w Koncie – na zaktualizowany adres e-mail;

7.      Postanowienia Regulaminu nie uchybiają bezwzględnie obowiązującym przepisom o ochronie konsumentów, jeśli Kupujący jest konsumentem. Jeśli jakikolwiek przepis Regulaminu jest sprzeczny z bezwzględnie obowiązującymi przepisami o ochronie konsumentów, nie ma on zastosowania w obrocie konsumenckim i Sprzedawca nie będzie go stosował w umowach z konsumentami.

8.      Autorskie prawa majątkowe do treści znajdujących się na stronie Sklepu przysługują Sprzedawcy. W szczególności zabrania się wykorzystywania zdjęć i opisów Towarów w Internecie, chociażby nie były one przedmiotem prawa autorskiego; stanowi to czyn nieuczciwej konkurencji. Stawkę opłaty za udzielenie przez Sprzedawcę zgody na wykorzystanie w Internecie jednego zdjęcia Towaru ustala się na minimum 50 (pięćdziesiąt) zł + VAT za każdy rozpoczęty rok wykorzystywania.

9.      Wszystkie nazwy towarów oraz znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli i na stronach Sklepu zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.

§2 [Towary]

1.      Towary sprzedawane poprzez Sklep, mają specyficzne właściwości, które należy uwzględniać, dokonując zakupu, zapoznając się z ich opisem.

2.      Różnice w wyglądzie Towarów wynikające z ustawień sprzętu komputerowego (np. kolor lub proporcje Towaru), nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego Towaru. Nie wyłącza to możliwości odstąpienia konsumenta od umowy na zasadach określonych w §13.

§3 [Rejestracja w Sklepie]

1.      Do korzystania ze Sklepu wymagane są:

a.      Rejestracja Konta w Sklepie, przez wypełnienie formularza rejestracyjnego.

b.      uprzednia akceptacja Regulaminu oraz

c.      zobowiązanie się do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad przez Kupującego.

2.      Ze Sklepu może korzystać każda osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, jednostka organizacyjna lub osoba prawna.

3.      Do korzystania ze Sklepu wymagane są: stały dostęp do Internetu, poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu cookie – Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 5.0 lub Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż 2.0 oraz czynnie i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej.

4.      Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niedostosowania się Kupującego do wskazanych wyżej wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym się posługuje.

5.      Dla zarejestrowanego Kupującego Sprzedawca tworzy Konto w Sklepie. Konto jest niezbywalne i nie może być udostępniane jakimkolwiek innym osobom, w tym członkom rodziny, znajomym itp. Kupujący ponosi wyłączną odpowiedzialność za skutki użycia jego Konta przez osobę nieuprawnioną.

6.      Kupujący dokonuje zalogowania się do Konta poprzez podanie adresu e-maila oraz hasła. Hasło tworzy on przy dokonywaniu Rejestracji. Hasło musi składać się z minimum 5 znaków i może zawierać litery i cyfry, nie są dozwolone inne znaki. Kupujący ponosi wyłączną odpowiedzialność za zaginięcie hasła lub udostępnienie go osobom trzecim. Kupujący obowiązany jest nikomu nie ujawniać ani nie udostępniać hasła.

7.      Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za oznaczenie jego e-maili lub e-maili Kupujących jako spam przez dostawcę usług poczty elektronicznej, z której korzysta Kupujący.

8.      Wszelkie dane podawane przez Kupującego w czasie Rejestracji, jak i w czasie korzystania ze Sklepu muszą być zgodne z prawdą i powinny dotyczyć jego. Za skutki podania nieprawdziwych danych lub też zatajenia prawdziwych danych, jak i podanie danych niedotyczących tego Kupującego lub dotyczących innej osoby, Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich jak i Sprzedawcy. Kupujący jest obowiązany do bieżącego aktualizowania wszelkich podanych w Sklepie danych (np. w sytuacji zmiany adresu e-mail, zmiany numer kontaktowego, zmiany adresu do wysyłki). Sprzedawca nie odpowiada za brak aktualizacji danych przez Kupującego (np. Kupujący zmienił adres i nie zaktualizował danych w Koncie, a przesyłka została wysłana pod poprzedni adres zgodnie z danymi w Koncie).

9.      Dokując Rejestracji Kupujący wybiera pomiędzy Kontem osoby prywatnej a Kontem firmowym. Domniemywa się, że Kupujący, która korzysta z Konta firmowego zawiera umowę kupna – sprzedaży jako przedsiębiorca (a nie konsument).

§4 [Ochrona danych osobowych]

1.      Sprzedawca jest administratorem danych osobowych Kupujących.

2.      Kupujący podaje następujące dane:

a.      Obowiązkowo (pola oznaczone gwiazdką);

- imię;

- nazwisko

- adres (ulica, numer domu)

- kod pocztowy

- miasto

- województwo

- kraj[u1] 

- email

- telefon

b.      Nieobowiązkowo

- data urodzenia;

- płeć

- numer lokalu

- fax

- adres do dostawy (jeśli jest inny niż adres zamieszkania)

c.      w przypadku Kupującego prowadzącego działalność gospodarczą, który chce otrzymać fakturę VAT

- nazwa firmy

- Numer Identyfikacji Podatkowej

3.      Podanie danych obowiązkowych (oznaczonych gwiazdką) jest dobrowolne, ale bez ich podania nie ma możliwości zawarcia i wykonania tej umowy. Podanie NIP-u i nazwy firmy jest konieczne, jeśli Kupujący chce otrzymać fakturę VAT.

4.      Sprzedawca wykorzystuje dane osobowe Kupujących wyłącznie w celu zawarcia i wykonania umowy kupna – sprzedaży, na co Kupujący wyraża zgodę.  Sprzedawca może wykorzystywać także dane osobowe Kupujących w celu wysyłania im informacji handlowej, jeśli wyrazili na to zgodę na zasadach określonych w §5. Kupujący może ponadto (dobrowolnie) wypełnić ankietę z opinią o dokonanym zakupie w Sklepie – wówczas dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby tej ankiety.

5.      Kupujący oświadcza, że został poinformowany o przysługujących mu na podstawie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych uprawnieniach, a w szczególności o:

a.      Prawie wglądu do jego danych osobowych, żądania ich korekty, uzupełnienia oraz usunięcia, taką wolę zgłasza on Sprzedawcy drogą elektroniczną;

b.      Adresie siedziby i pełnej nazwie administratora danych (tj. Sprzedawcy);

c.      Przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych, którymi są

- Pracownicy Sprzedawcy lub osoby świadczące usługi na rzecz Sprzedawcy, w zakresie związanym z działalnością Sklepu;

- Wydzierżawiający serwer, na którym znajduje się Sklep;

- Podmioty obsługujące płatności (dla celów zrealizowania płatności);

- Podmiot administrujący serwerem, na którym znajduje się Sklep.

 

§5 [Zgoda na otrzymywanie informacji handlowej]

 

1.      Kupujący może, ale nie musi, podczas dokonywania Rejestracji lub później, wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji handlowej lub materiałów marketingowych – np. elektronicznego biuletynu (Newsletter), informacji o promocjach, wydarzeniach, towarach czy usługach oferowanych przez Sprzedawcę, innych portalach internetowych prowadzonych przez Sprzedawcę przez zaznaczenie opcji „Biuletyn[u2] ”. Informacje/materiały będą wysyłane drogą elektroniczną.

2.      Zgoda, o której mowa wyżej może być odwołana w każdym czasie przez wybranie opcji „wypisz mnie z Biuletynu” po zalogowaniu się do Konta lub poprzez klikniecie na link dołączony do wiadomości otrzymywanej z Portalu[u3] .

3.      Każdemu zarejestrowanemu Kupującemu Sprzedawca może wysyłać drogą elektroniczną, niezależnie od wyrażenia przez niego zgody, o której mowa wyżej, informacje niestanowiące informacji handlowej lub materiałów marketingowych, a niezbędne do korzystania przez niego ze Sklepu, wyegzekwowania przestrzegania przepisów prawa lub Regulaminu lub konieczne do zrealizowania obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub Regulaminu jak i informacje o nowych funkcjonalnościach Sklepu.

4.      Sprzedawca może tworzyć nowe funkcje Sklepu, jak i zmieniać lub modyfikować dotychczasowe, o czym zawiadomi Kupującego zarejestrowanego drogą elektroniczną, o ile te funkcje go dotyczą.

 

 

ROZDZIAŁ II. ZAWIERANIE UMÓW KUPNA SPRZEDAŻY

§6 [Zaproszenie do negocjacji]

1.      Treści zawarte na stronie Sklepu, w tym w szczególności prezentacje i opisy Towarów nie stanowią oferty, a jedynie zaproszenie do składania ofert przez Kupującego.

2.      Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Towarów oraz cen Towarów znajdujących się na stronie Sklepu oraz przeprowadzenia i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży w każdym czasie. W szczególności Kupujący przyjmuje do wiadomości, że w przypadku sprzedaży Towarów promocyjnych lub pochodzących z wyprzedaży, których ilość jest ograniczona, czas realizacji zamówień uzależniony jest od kolejności potwierdzenia złożenia zamówienia przez Sprzedawcę. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość niezrealizowania zamówienia w przypadku wyczerpania zapasów Towaru objętego promocją lub wyprzedażą.

3.      Rabaty i promocje, jakie Kupujący mogą otrzymać na zakupy, nie łączą się.

§7 [Złożenie zamówień]

1.      Kupujący może złożyć zamówienie w ten sposób, iż wybierze Towar i kliknie przycisk „dodaj do Koszyka” i po wybraniu wszystkich Towarów kliknie „do kasy” i następnie wypełni formularz zamówienia, znajdujący się na stronie www.sportowezakupy.pl i kliknie „Kontynuuj”. Kupującemu wyświetlana jest wówczas strona z widocznymi wszystkimi szczegółami zamówienia. Z chwilą kliknięcia na przycisk „potwierdź zamówienie” następuje złożenie zamówienia przez Kupującego.

2.      Złożenie zamówienia przez Kupującego oznacza złożenie przez niego oferty kupna, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, Towaru, w tym zamówieniu wskazanego.

3.      Sprzedawca potwierdza Kupującemu złożenie oferty drogą elektroniczną, może również poprosić go o dodatkowe sprecyzowanie oferty i zweryfikować dane podane przez niego przy dokonywaniu Rejestracji lub składaniu zamówienia. Potwierdzenie złożenia zamówienia jest jedynie informacją o  dostarczeniu zamówienia do systemu teleinformatycznego Sprzedawcy i nie stanowi potwierdzenia przyjęcia oferty kupna przez Sprzedawcę, nie stanowi również potwierdzenia dostępności Towaru u Sprzedawcy.

 

§8 [Przyjęcie zamówienia]

Zawarcie umowy kupna sprzedaży Towaru wskazanego w ofercie następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę. Sprzedawca poinformuje Kupującego drogą elektroniczną, o przyjęciu zamówienia. Przyjęcie zamówienia do realizacji powinno nastąpić w terminie [     ] godzin roboczych od dnia potwierdzenia złożenia zamówienia. Brak informacji od Sprzedawcy w tym terminie nie oznacza przyjęcia zamówienia. Sprzedawca może w każdym wypadku odmówić przyjęcia zamówienia i lub przedłużyć termin przyjęcia zamówienia, o którym mowa wyżej.

 

§9 [Cofnięcie zamówienia]

 

1.      Kupujący może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub cofnąć zamówienie, zawiadamiając o tym Sprzedawcę drogą elektroniczną, do chwili przyjęcia zamówienia.

2.      Jednakże w przypadku pomyłki Kupującego co do ilości zamawianego Towaru lub błędnego naliczenia zamówienia przez system, Kupujący ma prawo do zmiany zamówienia w ciągu 2 godzin od przyjęcia zamówienia. Po dokonaniu korekty zamówienia Sprzedawca wysyła Kupującemu e-mail, w którym znajdować się będzie potwierdzenie zmienionego zamówienia oraz dalsze instrukcje.

3.      W przypadku zmiany w zamówieniu, traktowana jest ona jak złożenie nowego zamówienia, ze wszystkimi konsekwencjami opisanymi w §6-8.

 

ROZDZIAŁ III. WYKONANIE UMÓW KUPNA - SPRZEDAŻY

§10 [Płatność]

1.      Ceny Towarów prezentowanych na stronie internetowej Sklepu podane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT (w stawce zgodnej z obowiązującymi przepisami), nie zawierają kosztów przesyłki, kosztów ubezpieczenia przesyłki oraz kosztów montażu Towaru, oraz kosztów materiałów potrzebnych do montażu Towarów.

2.      Przy złożeniu zamówieniu wyświetla się Cena oraz koszt przesyłki według cennika każdorazowo widocznego dla Kupującego przed złożeniem zamówienia.  Są one wiążące od chwili przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę.

3.      W pewnych wypadkach nie ma możliwości określenia kosztów przesyłki przy złożeniu zamówienia (np. ze względu na gabaryty czy rodzaj Towaru). W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany o koszcie przesyłki wraz z przyjęciem zamówienia przez Sprzedawcę[u4] . Jeśli Kupujący nie akceptuje kosztów wysyłki, może od umowy odstąpić drogą elektroniczną w terminie [       ] od dnia przyjęcia zamówienia[u5] .

4.      Niezwłocznie po przyjęciu zamówienia Sprzedawca wysyła Kupującemu informacje niezbędne do dokonania płatności.

5.      Kupujący dokonuje zapłaty za Towar w następujących formach płatności:

a.      Przelew bankowy

b.      Za pobraniem

6.      Do Ceny doliczane są koszty przesyłki według cennika każdorazowo widocznego dla Kupującego przed złożeniem zamówienia. Kupujący ma do dyspozycji następujące sposoby przesyłki: przesyłka kurierska.

7.      Datą zapłaty Ceny wraz z kosztami przesyłki jest data uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

8.      Kupujący może dokonać odbioru osobistego w siedzibie Sprzedawcy, za uprzednim umówieniem ze Sprzedawcą. W takim wypadku, jeśli Kupujący jest konsumentem, płatność może nastąpić równocześnie z odbiorem Towaru[u6] .

9.      Po otrzymaniu zapłaty do każdego zamówienia Kupujący może otrzymać fakturę VAT, jeśli wcześniej zgłosił taką chęć. W takim wypadku Kupujący wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu Kupującego.

 

§11 [Dostawa Towaru]

1.      Realizacja zamówienia następuje z chwilą przekazania Towaru do wysyłki (wydania Towaru).

2.      Sprzedawca zawiadamia Kupującego o dacie wydania Towaru, nazwie Doręczyciela, numerze przesyłki lub listu przewozowego. Zawiadomienie może także zawierać planowany termin doręczenia przesyłki. Czas realizacji zamówienia (wydania Towaru) określa się zgodnie z art. 12 ustawy o ochronie praw konsumentów, wynosi on od 24 godzin roboczych od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji. Sprzedawca rozpocznie realizację zamówienia po otrzymaniu zapłaty Ceny wraz z kosztami przesyłki, chyba że Kupujący wybrał płatność za pobraniem.

3.      Z ważnych powodów, czas realizacji zamówienia, o którym mowa w ust. 2 może ulec wydłużeniu. W takim wypadku Sprzedawca informuje Kupującego, podając przyczynę opóźnienia oraz prawdopodobny czas realizacji zamówienia. W takim wypadku Kupujący może od umowy odstąpić w terminie 10 dni od dnia doręczenia informacji od Sprzedawcy. Odstąpienie Kupującego wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Sprzedawca zwraca uiszczoną przez Kupującego kwotę na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.

4.      W przypadku, gdyby okazało się, iż mimo przyjęcia zamówienia, Towar nie jest dostępny, gdyż np. został wycofany ze sprzedaży, Sprzedawca informuje o tym Kupującego. W takim wypadku umowa uważana jest za niezawartą. Sprzedawca zwraca uiszczoną przez Kupującego kwotę, na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.

5.      Kupujący nie może domagać się od Sprzedawcy lub Doręczyciela wniesienia przesyłki na piętro. Obowiązany jest to uczynić na własną rękę i koszt,. Sprzedawca ani Doręczyciel nie mają także obowiązku montażu i uruchomienia Towaru, czyni to Kupujący na własną rękę, koszt i odpowiedzialność[u7] [u8] [u9] .

 

§12 [Odbiór przesyłki]

1.      Przesyłka jest dostarczana za pośrednictwem kuriera wskazanego przez Sprzedawcę („Doręczyciel”), zgodnie ze sposobem dostawy wybranym i opłaconym przez Kupującego.

2.      Z chwilą przekazania Towaru do wysyłki (powierzania go przez Sprzedawcę przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju w celu dostarczenia rzeczy na miejsce przeznaczenia), następuje wydanie Towaru w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

3.      Doręczyciel doręcza przesyłkę w godzinach od 8 do 16 w dni robocze. Doręczyciel może ustalić z Kupującym szczegółowy termin doręczenia. Termin ten może być także podany w zawiadomieniu, o którym mowa w §10 ust. 2.

4.       Jeśli Doręczyciel nie zastanie Kupującego, pozostawia awizo. Jeśli Kupujący nie odbierze Towaru w terminie 10 dni od dnia pozostawienia awiza, Sprzedawca może uznać, iż Kupujący skorzystał z prawa odstąpienia od umowy. W takim wypadku Sprzedawca zwraca Kupującemu uiszczoną kwotę Ceny pomniejszoną o koszty zwrotnej przesyłki Towaru, w terminie 14 dni od doręczenia przesyłki zwrotnej.

5.      W momencie odebrania przesyłki Kupujący jest zobowiązany, przed przyjęciem przesyłki, w obecności Doręczyciela:

a.      Sprawdzić ogólny stan przesyłki;

b.      Sprawdzić, czy opakowanie jest oryginalne;

c.      Sprawdzić, czy opakowanie nie jest naruszone;

d.      Jeśli przesyłka nie jest naruszona i w opakowaniu oryginalnym, otworzyć paczkę i sprawdzić, czy zawartość jest zgodna z zamówieniem oraz czy Towar nie jest uszkodzony.

6.     
Kupujący w przypadku, gdy opakowanie nie jest oryginalne lub jest naruszone lub zawartość nie jest zgodna z Zamówieniem lub Towar jest uszkodzony, zobowiązany jest odmówić odbioru przesyłki, spisać protokół i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą. Protokół podpisują Doręczyciel oraz Kupujący. Protokół powinien zawierać:

a.      Datę i godzinę, miejsce sporządzenia;

b.      Oznaczenie Doręczyciela i Kupującego (imię, nazwisko, numer PESEL) oraz adres zamieszkania Kupującego;

c.      Numer zamówienia;

d.      Oznaczenie firmy, która dokonuje doręczenia;

e.      Wskazanie Towaru;

f.        Dokładny opis uszkodzeń – należy wskazać, która część lub komponent jest uszkodzony i na czym uszkodzenie polega, a jeśli brakuje części lub komponentów – wskazać brakujące, jeśli część lub komponent jest inna niż zamawiana – wskazać o jakie części lub komponenty chodzi.

7.      Brak sporządzenia protokołu lub jego nieprawidłowe sporządzenie nie może stanowić wyłącznej podstawy do nie uwzględnienia Reklamacji przez Sprzedawcę w przypadku, gdy Kupujący jest konsumentem. Jeśli Kupujący nie jest konsumentem, brak sporządzenia protokołu lub jego nieprawidłowe sporządzenie może stanowić wyłączną podstawę do nie uwzględnienia Reklamacji i wyłącza odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi..

8.      Wraz z Towarem Kupujący otrzymuje:

a.      instrukcję obsługi Towaru, z którą jest zobowiązany dokładnie się zapoznać przed montażem i rozpoczęciem użytkowania Towaru;

b.      paragon fiskalny lub fakturę VAT jeśli wyraził chęć jej otrzymania;

c.      niniejszy Regulamin;

d.      formularz odstąpienia od umowy;

e.      inne dokumenty związane z Towarem, jeśli takowe są.

ROZDZIAŁ IV. ZWROTY I REKLAMACJE

§13 [Prawo odstąpienia od umowy]

1.      Kupujący, może odstąpić od umowy kupna – sprzedaży, bez podania przyczyn w terminie 10 (dziesięciu) dni od dnia otrzymania przez Kupującego przesyłki z Towarem. Kupujący dokonuje odstąpienia od umowy składając Sprzedawcy oświadczenie na piśmie (w szczególności może je złożyć na załączonym przez Sprzedawcę formularzu odstąpienia od umowy). Do zachowania 10 – dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2.      W takim wypadku Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu Towaru, w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia.

3.      Zwrot Towaru musi nastąpić w stanie niezmienionym (chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu), Kupujący jest odpowiedzialny wobec Sprzedawcy za jakiekolwiek zmiany w Towarze, to jest za jego pogorszenie lub zużycie oraz ubytek wartości wynikający z korzystania. Towar nie może być zwrócony niekompletny[u10] .

4.      Zwrot Towaru następuje na koszt i ryzyko Kupującego. Sprzedawca nie odpowiada za uszkodzenia Towaru powstałe w przesyłce (transporcie) dokonywanym na zlecenie Kupującego.

5.      Zwrot Ceny następuje na konto Kupującego, z którego nastąpiła płatność lub inne wskazane przez Kupującego w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy.

6.      Koszty przesyłki od Kupującego do Sprzedawcy nie podlegają zwrotowi. Koszty przesyłki od Sprzedawcy do Kupującego podlegają zwrotowi.

7.      Kupujący nie może nadużywać prawa odstąpienia np. przez permanentne zakupywanie Towarów i następnie odsyłanie ich. Prawo odstąpienia od umowy ma służyć konsumentowi, gdy rozmyśli się i zrezygnuje z zakupu dokonanego na odległość, a nie korzysta z tego w celu np. ciągłego darmowego masowego testowania Towarów w Sklepie

§14 [Wymiana Towaru na inny]

1.      Kupujący może również w terminie i na zasadach określonych w §12 zgłosić chęć wymiany odebranego Towaru na inny.

2.      W takim wypadku

a.      Uznaje się, że Kupujący odstępuje od umowy kupna – sprzedaży Towaru odebranego – stosuje się §13;

b.      Jednocześnie uznaje się, iż Kupujący składa nowe zamówienie na inny Towar (na który Towar odebrany ma zostać wymieniony) – stosuje się wszystkie przepisy o dokonywaniu zamówień.

§15 [Zwrot Towaru i postępowanie reklamacyjne]

1.      Kupujący ma prawo zwrócić Towar w przypadku niezgodności Towaru z umowa, na zasadach określonych w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z 27.07.2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176), a jeżeli Kupujący nie jest konsumentem – na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

2.      Kupujący zobowiązany jest w tym celu niezwłocznie poinformować Sprzedawcę na piśmie, załączając szczegółowy opis niezgodności towaru z umowa („Reklamacja”).

3.      Reklamacje składa się poprzez jej przesłanie wraz z reklamowanym Towarem, oraz paragonem (jeśli Kupujący go otrzymał), dokumentującymi dokonanie zakupu do Sprzedawcy oraz protokołem, o którym mowa w §12 ust. 6 (jeśli został sporządzony). Sprzedawca nie odpowiada za zaginięcie przesyłki w transporcie dokonywanym na zlecenie Kupującego.

4.      Sprzedawca zobowiązuje się naprawić lub wymienić Towar na nowy w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamowanego Towaru.

5.      Sprzedawca pokrywa koszty uzasadnionych Reklamacji, w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy oraz koszty przesyłki do wysokości stawek, o których mowa w §10 ust. 5.

6.      Sprzedawca nie odpowiada za uszkodzenia Towaru powstałe w przesyłce (transporcie) dokonywanym na zlecenie Kupującego.

7.      Sprzedawca odmówi rozpatrzenia reklamacji, jeśli w szczególności:

a.      Wady Towaru są wynikiem

- Działania czynników zewnętrznych (np. przepięcie, zalanie wodą)

- Działanie czynników termicznych lub chemicznych;

- Niezgodnego z Instrukcją Obsługi lub w inny sposób nieprawidłowego montażu, uruchomienia, konserwacji lub użytkowania;

- braku dokonywania regularnego serwisu Towarów, jeśli zachodzi taka konieczność

- samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych Towaru;

- wszelkich przyczyn leżących po stronie Użytkownika;

- przeciążeń Towaru wynikających z nadmiernej jego eksploatacji lub pracy w niewłaściwych warunkach;

- przepięć sieci elektrycznej

b.      Wady polegają na uszkodzeniach mechanicznych, termicznych, chemicznych i wszystkich innych spowodowanych działaniem bądź zaniechaniem Kupującego lub osoby trzeciej lub działaniem siły zewnętrznej (np. przepięciami w sieci, wyładowaniami atmosferycznymi używaniem niezgodnych z instrukcją środków czyszczących, wilgocią i korozją itp.);

c.      Uszkodzenia elementów szklanych;

d.      Gdy montaż, pierwsze uruchomienie, przeglądy techniczne, naprawy zostały wykonane przez osoby lub personel nieposiadające odpowiednich kwalifikacji, chyba że Wada pozostaje bez związku z tym faktem;

e.      Brak jest możliwości zamontowania, uruchomienia lub użytkowania Towaru u Kupującego ze względów technicznych, o których mowa w §2 ust. 3[u11] 

8.      W przypadku Użytkownik niebędących konsumentami Sprzedawca nie pokrywa, chociażby reklamacja była uzasadniona, kosztów montażu, demontażu, uruchomienia Towaru i innych kosztów podobnych.

 

§16 Gwarancja

 

Gwarancji może udzielić producent Towaru na warunkach określonych w Karcie Gwarancyjnej. W takim wypadku Karta Gwarancyjna jest dostarczana wraz z Towarem. Stroną roszczeń z tytułu gwarancji jest producent, a nie Sprzedawca. Nie wyłącza to roszczeń Kupującego z tytułu rękojmi lub niezgodności Towaru z umową.

§17 [Postanowienia końcowe]

1.      W przypadku, gdy Kupujący nie jest konsumentem, nie ma on prawa odstąpienia od umowy ani żądania wymiany Towaru na nowy w trybie określonym w §13 i 14, chyba że Sprzedawca wyrazi na to zgodę.

2.      Treść Regulaminu jest udostępniona wszystkim Kupującym na stronie internetowej www.sportowezakupy.pl w taki sposób, aby Kupujący przed zawarciem umowy, mógł ten Regulamin przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności, zgodnie z art. 384 §4 Kodeksu cywilnego. Ponadto Regulamin załączony jest do każdej przesyłki wrz z Towarem (lub doręczany w odrębnej przesyłce), co stanowi potwierdzenie konsumentowi informacji, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o ochronie praw konsumentów,  zgodnie z art. 9 ust. 3 tej ustawy.

3.      Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej www.sportowezakupy.pl Zmiana nie dotyczy zamówień, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu, do zamówień tych, a także wszelkich skutków prawnych z nich wynikłych (w szczególności praw konsumenta) stosuje się przepisy dotychczasowe. Kupujących, którzy dokonali Rejestracji, Sprzedawca zawiadamia drogą elektroniczną o zamierzonej zmianie Regulaminu na 7 dni przed dniem wejścia zmian w życie. Jeśli w tym czasie Kupujący nie wyrejestruje się ze Sklepu, oznacza to, iż zaakceptował zmiany. Jednakże do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się przepisy dotychczasowe.

4.      Reklamacje dotyczące innych kwestii niż wadliwość Towaru lub jego niezgodność z Umową należy kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

5.      Sprzedawca rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania, wysyłając Kupującemu odpowiedź e-mailem. Brak rozpatrzenia reklamacji w tym czasie nie oznacza uznania reklamacji przez Sprzedawcę.

6.      Prawem właściwym dla umowy kupna – sprzedaży jest prawo polskie.

7.      Do wszelkich sporów wynikłych z niniejszego Regulaminu, jak i wszelkich stosunków prawnych wynikających z umów kupna – sprzedaży, wyłącznie właściwy jest sąd właściwy dla miejsca zamieszkania Sprzedawcy, chyba że Kupujący jest konsumentem, wówczas właściwy jest sąd właściwy według przepisów ogólnych (tj. kodeksu postępowania cywilnego).

8.      Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń wynikających z niezgodności Towaru z umową lub wad Towaru przysługuje Kupującemu po uprzednim zgłoszeniu Sprzedawcy Reklamacji (zgodnie z §15).

 

 

 


 [u1]Czy sklep wysyła towary za granicę? I na jakich zasadach?

 [u2]Czy Kupujący może także później wyrazić zgodę na otrzymywanie takiej informacji ?

 [u3]Jeśli tego nie ma to powinna taka opcja być.

 [u4]Przyjęciem czy potwierdzeniem zamówienia?

 [u5]Jeśli faktycznie tak jest, że Kupujący nie zna kosztów wysyłki w momencie złożenia zamówienia, to powinien mieć możliwość odstąpienia o umowy jeśli np. okaże się, że koszty są za wysokie.

 [u6]Tego chyba nie ma u Pani ?

 [u7]Bardzo ważne !

 [u8]

 [u9]Natomiast w przypadku uzasadnionej reklamacji (chodzi o REKLAMACJĘ a nie GWARANCJĘ !) Sprzedawca powinien niestety pokryć również koszt montażu i demontażu, ponieważ pozostaje to w normalnym związku przyczynowym z wadą – przynajmniej w przypadku konsumentow, w przypadku przedsiębiorców napisałem że nie zwraca Pani kosztów montażu i demontazu.

 [u10]Niestety nie ma możliwości wykluczenia zwrotu Towaru, który był użytkowany – ustawa nie zawiera tutaj takiego ograniczenia. Można ewentualnie pomyśleć nad wyłaczeniem zwrotu towarow, które ze względu na swój charakter nie mogą być zwrócone, np. poduszki, jeśli były używane. Jakie towary wchodzą tutaj w grę ? Ponadto prawo odstąpienia nie przysługuje konsumentowi w przypadku gdy złożył on tzw. zamówienie indywidualne, tj. dokładnie określił jaki towar chce kupić – w mojej ocenie dotyczy to towarów spoza oferty sklepy, gdzie np. kupujący dzwoni, mówi, że chce specjalny produkt np. na zamówienie, który sprzedawca musi specjalnie sprowadzać. Zwrot takiego towaru może być dla sprzedawcy kłopotem. Proszę tutaj wyliczyć, jakie towary z Pani asortymentu mogłyby nie podlegać zwrotowi.

 [u11]Proszę tutaj jeszcze pomyśleć, jakie uszkodzenia zdarzają się najczęściej, a nie są wynikiem samego Towaru tylko tego, co robi Użytkownik. Proszę też pamiętać, że tutaj mowa jest o roszczeniach z RĘKOJMI/NIEZGODNOSCI TOWARU Z UMOWĄ a nie o gwarancji. Są to dwa zupełnie różne reżimy odpowiedzialności. Stroną roszczeń z tytułu rękojmi/niezgodności towaru z umową jest Pani jako Sprzedawca, natomiast stroną roszczeń z tytułu gwarancji jest udzielający gwarancji jako gwarant. Może być tak, że kupujący zgłasza Pani roszczenie z rękojmi – wtedy nie może Pani go odesłać do gwaranta, tylko musi Pani rozpatrzeć roszczenie samodzielnie, ewentualnie informując, że może dochodzić roszczenia od producenta (z gwarancji). Niestety nagminna jest praktyka sprzedawców, którzy „zbywają” klienta, który przychodzi zareklamować towar słowami „to my odeślemy towar do gwaranta”, w sytuacji, kiedy kupujący może sobie wybrać, od kogo chce dochodzić roszczeń i jakich – od sprzedawcy z tytułu rękojmi.niezgodności towaru z umową czy też z gwarancji. Najkorzystniejszy jest reżim niezgodności towaru z umową – obowiązując w umowach z konsumentami.  Wystarczy, że towar jest niezgodny z umową, nawet jeśli nie jest wadliwy. Potem jest roszczenie z rękojmi – przysługujące nie- konsumentom. Stroną obu roszczeń jest sprzedawca. Natomiast w obu wypadkach jest jeszcze roszczenie z gwarancji – może je zgłosić zarówno konsument jak i przedsiębiorca, przeciwko producentowi (choć oczywiście odesłanie towaru do gwaranta może nastąpić za Pani pośrednictwem).